Thursday, September 27, 2012

സ്നേഹം അല്ലെ പോണ്ണന്കഥ തുടങ്ങുനതിനു മുന്പേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്യഥാര്ത്ഥ പേരുകള്ഉള്പെടുത്താന്സാധികുന്നതല്ല മറ്റൊന്നുംമല്ല എനിക്ക് കുറെ കൂടി ജീവികണമെന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് !!....
ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങള്ക് എന്തെരെങ്കിലും തരത്തില്‍ അവനോ ഇവനോ ആയിട്ട തോന്നെനെങ്കില്‍ അത്  എന്റെ കുറ്റം അല്ല !...

നമ്മുടെ നാട്ടില്വാര്പ്പ്  എന്ന് വിളി പേരുള്ള ഒരു മഹാ സംഭവം ഉണ്ട് . എന്ത് ആണെന് അല്ലെ പറയാം

പുള്ളി പലിശ കൊടുത്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവപെട്ട  സംബനന്ആണ് !!....ഒരുകാര്‍  കോടികളുടെ ഇടാപാടുകള്‍. , അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരവും പുള്ളിക് ഇല്ല കേട്ടോ.....വിനയം മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഇളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും .....

വാര്പ്  ആണ് നാട്ടിലെ മിക്കവാറും ഒരുപാട് യുവ ജനങളുടെ ഗള്ഫ്എന്നാ സ്വപ്നം സക്ഷത്കരികുന്നത്.....ചുമ്മാതല്ല ഇളുത്  പലിശയും മേടികുനുട് !... ആര്ക് വിസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ശേരിയാകും  അതിപ്പോള്വര്കപണി  മുതല്എഞ്ചിനീയര്വരെ ....കുറച്ച നിബന്ധനകള്ഉണ്ട്  , അത്  പുള്ളി  ഒരു പെപെറില്വായിക്കാന്കൊടുക്കും .....നിങ്ങള്ക് കാണാനോ , ശെരി കണ്ടോള്ളൂ

1 .പലിശ ഞാന്തോനിയതുപോലെ പറയും  നിന്റെ വിസപോലെ 
2 .തരുന്ന രൂപക്ക്  സമമായ  ഡോക്യുമെന്റ്  വീട്ടില്വന്നു ഞാന്എടുതുകൊല്ലം നീ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട.

3 .രൂപ  തരുന്നത്  ഏതു ഡേറ്റ് ആണേലും പലിശ എല്ലാ മാസവും 1 നു കിട്ടണം, അലെങ്കില്ഞാന്വീണ്ടും വീട്ടില്വരും അന്ന് വേറെ പലതും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും.

അടുത്താണ്  വളരെ പ്രധാനപെട്ട നിബന്ധനകള്‍ ...!

4 .ഗള്ഫ്‌  എന്റെ അപ്പന്റെ നാട് അല്ല അതുകൊണ്ട് ജോലി കടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കില്താമസം ശേരിയയിലെങ്കില്എന്റെ തള്ളക് വിളികരുത്  !!.

5 .ഗള്ഫില്പോകുന്ന ദിവസം ഞാനും വരും നിനോടൊപ്പം സ്നേഹം അല്ലെ പോണ്ണന്‍ (ഇത് സ്നേഹമെന്ന് വിച്ചരികരുത്  പോകുന്ന ആള്ഉപയോഗിച്ച  ഗ്ലാസ്‌, വാച്ച് , മൊഫൈല്ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കന്നാണ്  പറ്റുമെങ്കില്അവന്റെ മറ്റു  പലതും വരെ ചോധികും  വാര്പ് ).

6 . വരുമ്പോള്‍   എനിക്ക്  കുറച്ച അത്തര്‍ , പൌഡര്‍ ,സോപ്പ് - പിന്നെ നിനക്ക് ചേട്ടന് തരാന്പറ്റുന്ന എല്ലാം കൊണ്ട് വന്നോ .....സ്നേഹമാണ് പോണ്ണന്നീ  അത് ഓര്ക്കുക.....

ചെറിയ നിബന്ധനകള്ആണ് വാര്പിന്റെ പെപ്പെറില്‍  കണ്ടിട്ടുള്ളത്   !!!

പിന്നെ പുള്ളി എത്ര അവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറകം കളഞ്ഞുള്ള ഒരു കളി ഇല്ല  അതുംകൂടി ഓര്ക്കുക കാരണം ആവശ്യം വരും......?

അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തും വാര്പിന്റെ സഹായത്താല് നിബന്ധനകള്ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു ഗള്ഫിലേക് പോയി  .ആദ്യമൊക്കെ അവന്അതിലെ 4 -നിബന്ധന തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അയാള്അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രം സ്വയം മനസ്സില്‍ ..

കഷ്ടപെട്ടെങ്കിലും പിന്നെ അവന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് രെക്ഷപെട്ടു ...അങ്ങനെ ഒരു call വന്നു നാട്ടിലേക്  അവന്വരുന്നു .....ആദ്യം അറിയിച്ചത് നമ്മുടെ വാര്പിനെ (സ്നേഹം അല്ലെ പോണ്ണന്‍ ) .....

വരുന്ന ദിവസം അറിയിച്ചു ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം  എയര്പോര്ട്ടില്‍  2  മണിക് എത്തും ,അവനെ വിളിക്കാന്വേറെ ആരും പോകണ്ട കാരണം അവന്അവിടുന്ന് ടാക്സി പിടിച്ചു വന്നുകൊള്ളമെന്നു പറഞ്ഞു . എന്തായാലും വര്പിനു ഒരു പെട്ടി സാധനം അവന്നേരത്തെ പായ്ക്ക് ചെയുതിരുന്നു , അത് വാര്പിനെ വിളിച്ചും അറിയിച്ചു ...

വാര്പ്  അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ആണ്  എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവന്‍ ....അപ്പോള്അവന്വിങ്ങി പറഞ്ഞു വാര്പ് ചേട്ടാ  സ്നേഹം അല്ലെ പോണ്ണന്‍ ....!!!
വാര്പ് പറഞ്ഞു നീ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ കൈയില്തന്നിട്ട് പോകണം കാരണം ഞാന്നാളെ കാണില  എനിക്ക് മറ്റൊരു ഇടപാട് ഉണ്ട് ..( എന്ത് ഇടപാട് തെങ്ങകോല ഓസിനു കിട്ടുന്നത് പെട്ടന് വാങ്ങികാനുള്ള അടവ് അത് അവനു അറിയാം ).....

 അവന്പറഞ്ഞു ചേട്ടന്ഒരു 2 .45  ആകുമ്പോള്‍   ജങ്ക്ഷനില്‍  വന്നു നിന്നാല്മതി ( വാര്പ് വന്നു അയാള്ടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപെട്ട ഉറകവും കളഞ്ഞു ) .
അവന്പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യംകൂടി ഞാന്ഫ്ലൈറ്റില്കയറാന്പോകുവാന് ഇനി കാള്‍  ഉണ്ടാകില്ല എന്തായാലും ചേട്ടന്വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവു .....

അങ്ങനെ ടൈം 2.45 - 3 - 3.30 - 4- 4.30 -5- 5.30 -6.30 ...........8 വാര്പ് ദേഷ്യം അടകി പിടിച്ചു തിരികെ അവന്റെ വീടിലെക് പോയി , അവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല !!...
അയാള്ദേഷ്യം അടകി വീടിലെക് പോയി കാരണം വലിയൊരു ഉറകം കളഞ്ഞു  അതും ഇങ്ങനെയൊരു പണി .....ധാ വന്നു അവന്റെ കാള്‍  വാര്പിനു എടുത്ത വക്കില്‍  തുടങ്ങുനതിനെ മുന്പേ അവന്അത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു .....വാര്പ് അണ്ണാ ?...എന്റെ അറബിയുടെ  ഉപ്പുപ്പ മരിച്ചു പോയി ഇന്നലെ, എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഉപ്പുപ്പാക് .... അങ്ങനെ എനിക്ക്  യാത്ര മാടി വ്യ്കേണ്ടി വന്നു ..വാര്പ് അണ്ണന്പറയുമ്പോലെ "സ്നേഹം അല്ലെ പോണ്ണന്‍ "......

വാര്പ് വാ പൊളിച്ചു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നെ ഡേയ്  എന്റെ ഉറകവും പോണ്ണന്ആയിരുന്നു ....

( യാഥാര്ത്ഥ്യം   അങ്ങനെ  ഒരു ഉപ്പുപ്പ ഇല്ല അവന്ഒരു പണി കൊടുത്തതാണ് )
അതിനുശേഷം വാര്പ് ഓസിനു മേടിക്കാന്കത്ത് നില്കാറില്ല .....കാരണം ഒരു പോണ്ണന്പണി അല്ലെ അവന്കൊടുത്തത്  .........No comments:

Post a Comment